Programma

VISIE  2018-2030

#LennikKanBeter!

Onze VISIE in 8 hoofdlijnen – ’Anders besturen in Lennik’  2018-2030


Transparant, democratisch en overlegbereid

Een verandering van stijl en politieke cultuur in Lennik is voor N-VA – LENNIK² een absolute prioriteit. Politici tonen op de eerste plaats respect voor andere partijen, lokale verenigingen en de Lennikse burgers. Meningen mogen verschillen, maar beslissingen worden genomen op basis van overleg. Daarom zouden ook de waardevolle Lennikse adviesraden meer betrokken en benut moeten worden dan vandaag het geval is, in een onafhankelijke rol. N-VA - LENNIK² wil af van sluipende of opgelegde besluitvorming, en terug een grotere plaats toekennen aan communicatie, informatie en inspraak in onze lokale democratie. Uit samenwerking met verenigingen, burgers, initiatiefnemers, kunnen schitterende meerwaarde-resultaten gerealiseerd worden. Een onafhankelijke hoge ambtenaar houdt toezicht op de integriteit en het wettelijke handelen van de politieke bestuurders.


Uitdagend, vernieuwend en duurzaam

Aansluitend bij het motto ‘denken, durven, doen’ willen wij ook in onze gemeente platgetreden paden verlaten en evidenties in vraag stellen, en ruimte geven aan creatieve ideeën. Zowel wat betreft Vlaams beleid als betaalbaar wonen en milieu, willen wij de zaken iets gedurfder aanpakken. N-VA - LENNIK² gaat voor een beleid met langetermijnvisie, waarbij we concrete dossiers in een breder perspectief plaatsen. Bestaande projecten die we mee hebben opgestart, gaan we verder afwerken, maar uiteraard met  eigen accenten.


Vlaams en gastvrij

N-VA - LENNIK² gaat voor een open, sociaal en gastvrij Lennik waar iedereen welkom is, en waar tezelfdertijd het Vlaams karakter van onze gemeente wordt behouden en gerespecteerd. Wij zullen ons inzetten voor het stimuleren van de (taal)integratie van anderstaligen via sensibilisering en daadwerkelijke gemeentelijke ondersteuning. We zetten in op een Vlaams burgerschap, waarbij we nieuwe Vlamingen volwaardig willen integreren in onze gemeenschap. Tegelijk pleit N¬¬-VA - LENNIK² voor de aanwending van gemeentelijke initiatieven om het de lokale bevolking mogelijk te maken in eigen streek te blijven wonen. Tot slot willen we het ‘laisser faire, laisser passer’-beleid vervangen door eenduidige richtlijnen omtrent taalgebruik.


Efficiënt en verantwoordelijk bestuur

N-VA - LENNIK² wil de goede werking van de gemeentediensten verder verbeteren, maar ook de efficiëntie verhogen. Coherente bevoegdheidspakketten voor schepenen en een responsabilisering van het gemeentepersoneel zullen daar zeker toe bijdragen. Betere afspraken rond wegenwerken en nutswerken bieden betere dienstverlening. Gemeentediensten dienen vlot toegankelijk te zijn en degelijk gehuisvest (ook de technische diensten). Tot slot moet de gemeente Lennik zich meer prioritair richten op haar kerntaken, en goed nadenken over wat men zelf doet en wat men uitbesteedt. We moeten daarbij ook kijken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, zonder de Lennikse eigenheid te verliezen.


Ruimdenkend en pragmatisch

N-VA - LENNIK² heeft de laatste jaren bewezen dat we met tal van constructieve voorstellen ook op een positieve manier en vol vertrouwen meer kansen voor onze gemeente zien en kunnen verdedigen. Wij willen als N-VA - LENNIK² een politiek voeren die voor is, en niet tegen. Daarbij willen we opbouwend en oplossingsgericht werken, zonder altijd het ‘Grote Gelijk’ of ‘Grote Ego’s’ voorop te stellen. Enkel door een open en consequente houding kan er een doelgericht beleid gevoerd worden in het belang van de Lennikse burgers.


Rechtlijnig voor het algemeen belang

N-VA - LENNIK² wil in Lennik een beleid voeren waarbij heldere visie-lijnen en principes consequent worden aangehouden. Beslissingen zijn gebaseerd op het belang van Lennik en het welzijn van de Lennikenaren, en de logica mag niet afhangen van wie er bij betrokken is. N-VA - LENNIK² is een groep die zegt wat ze gaat doen, en doet wat ze gezegd heeft, met de nadruk op inhoud en resultaat. Natuurlijk worden er ook compromissen gesloten, maar ze mogen niet leiden tot halfslachtigheid of besluiteloosheid. Alleen een open en eerlijk bestuur kan gedragen worden door het vertrouwen van de bevolking. Aanwervingen gebeuren via vergelijkende examens.


Evenwichtig, financieel gezond en realistisch

N-VA - LENNIK² wil dat Lennik financieel gezond is, met een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Modernisering, technologische en infrastructurele vernieuwing zijn goed, maar Lennik moet een gemeente op maat van de Lennikenaren blijven. Een gezonde dosis realisme zal vermijden dat de schuldgraad van onze gemeente te groot wordt. Evenwicht betekent voor ons ook dat men centraliseert waar nodig, maar tegelijk voldoende aandacht besteedt aan de verdere ontwikkeling van onze deelgemeenten. We willen duidelijke prioriteiten vastleggen voor een faire verdeling van de gemeentegelden onder de verschillende beleidsdomeinen. Investeren waar nodig, sparen waar kan, lenen voor grote werken op lange termijn volgens de regels van een gezond en goed financieel beleid. Kansen door nuttige subsidiëringen via hogere overheden en gepaste investeringen in Lennik door privépartners en instellingen nemen we ter harte.


Nodig voor een ándere politieke aanpak 

Positieve verandering is nodig en die verandering begint in “de dorps­straat”, ook in ons Lennik.

Een sterker N-VA – LENNIK² kan de Lennikenaren het beleid geven waarmee men de toekomst vol vertrouwen kan tegemoet zien.

Gemiddeld gezien gaat het op het vlak van leefkwaliteit goed met Lennik, maar wij geloven: Lennik kan beter. En als het over besturen gaat, moet het zeker beter!  Met gezond verstand willen we van Lennik in zijn vele facetten een echte thuis maken voor al wie er woont of komt wonen.